תנאי שימוש

תנאי שימוש למערכת של קינדקס

הגדרות :

1.1. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

1.2. במסמך זה: "תכנים" – כל החומרים המופיעים במערכת, לרבות חומר, מידע, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים אישיים של משתמשים, תמונות, קטעי וידאו ואודיו, הערכות – בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים במערכת, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות מערכת סמארט סי.וי. ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר למערכת סמארט סי.וי. זכות שימוש בו.

 1. הקדמה:

2.1. מערכת קינדקס (להלן: "המערכת") מופעלת ומנוהלת על-ידי חברת סאדיל טכנולוגיות בע"מ (להלן "החברה" או " הנהלת המערכת").

2.2. השימוש במערכת, לרבות במידע, בתכנים, בכלים ובשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, ייעשה על-ידי המשתמש בכפוף לאישורו כי קרא והבין את תנאי השימוש, כמפורט להלן (להלן: "תנאי השימוש"), וכי הוא מסכים להם. יובהר, כי השימוש במערכת יהווה הסכמה מפורשת לכל תנאי השימוש.

2.3. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש העושה שימוש בשירותים המוצעים במערכת, במידע הקיים או במידע כלשהו שהשיג באמצעות המערכת.

2.4. המערכת והדומיין וכל תתי הדומיניים של kindix.me ו/או בכל שם מתחם אחר השייך לו, וכל השייך לו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים לו וכל כתובות הדוא"ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש הנהלת המערכת, לרבות הממשקים שבחינם, התכנים, הכלים, הכלים הגרפיים, התצוגה הגרפית והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי מקור, לרבות עיצוב המערכת, עמודיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטקסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו הנם קניינה הבלעדי של החברה ו/או מי ממעניקי הרישיון לחברה. לצורך תנאי שימוש אלו, המשתמש או הגולש במערכת, הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי המערכת, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטקסטואליים, לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, לרבות שימוש פאסיבי כצפייה או עיון, ו/או אקטיבי כפעולת הדפסה, אחסון, שמירה, העברה לאחרים, השתתפות בפורום, שימוש בממשקי המערכת השונים, מילוי טפסי פעולה אינטראקטיבית כלשהי ועוד, במצב און-ליין (Online), כשהוא מחובר לרשת האינטרנט, ו/או במצב אוף-ליין (Offline), כשהוא גולש במערכת וממשקיו גם ממחשב ו/או מכשיר קצה אחר שאינו מחובר לרשת האינטרנט (להלן: "משתמש" או "גולש")

לצורך תנאי שימוש אלה ייחשב כ"גולש" או "משתמש" גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך, אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטקסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים במערכת.

2.5. תנאי השימוש מחייבים את הגולש גם לגבי ביצוע כל פעולה במערכת, שימוש במידע ובתכנים המוצגים במערכת ובכלים האחרים המוצעים במערכת, לרבות שימוש בקישורים המוצגים במערכת ולרבות השירותים, המידע והתכנים המוצעים בו.

 1. תיקונים בתנאי השימוש או במערכת

3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי השימוש בכל עת וללא הודעה מוקדמת והוראות אלו יחייבו לאחר פרסומם במערכת. יובהר, כי הנהלת המערכת לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף אשר נגרם ו/או אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים לאור שינוי בתנאי השימוש, כאמור בסעיף זה לעיל.

3.2. יובהר, כי על כל משתמש ו/או גולש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש בטרם יעשה כל שימוש במערכת. לצורך כך, תאריך העדכון האחרון של תנאי השימוש מופיע בראש עמוד זה.

3.3. הנהלת המערכת רשאית, מעת לעת, לשנות את מבנה המערכת, מראהו, לבצע שינויים בשירותים השונים הניתנים על-ידי המערכת, לרבות בהיקפם ובזמינותם של השירותים הללו. יובהר כי הנהלת המערכת אינה מחויבת בהודעה מוקדמת בדבר השינויים כאמור בסעיף זה, ולגולש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 1. רישום למערכת

4.1. השימוש במערכת וקבלת השירותים מהמערכת, טעונים ומותנים בחלקם בהרשמה למערכת וביצירת פרופיל משתמש אישי ("פרופיל") . המשתמש מצהיר כי עם הרשמתו למערכת, ובמהלך השימוש בו, הוא מתחייב לפעול על-פי כל דין ובהתאם לתנאי השימוש דנן, ומצהיר כי באם לא יעשה כן, הוא יהא חשוף לסנקציות הקבועות בכל דין ובתנאי שימוש אלה וכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם עקב כך ו/או כתוצאה מכל שימוש שהוא תחת הפרופיל המשויך אליו, בין אם נזק כאמור נגרם למערכת ו/או לחברה ו/או למי ממשתמשי המערכת האחרים.

4.2. בנוסף, המשתמש מצהיר כי התכנים והמידע שהנו מעלה למערכת הנם בהתאם לכל דין, וכי אין בהם משום הפרת זכויות יוצרים, ו/או פגיעה מוסרית באחרים, ו/או הפרת צו איסור פרסום, ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות.

4.3. הגולש במערכת מצהיר כי כל הפרטים אותם רשם בטופס ההרשמה לפרופיל הינם נכונים, מדויקים ומהימנים, לרבות תאריך לידה, מין, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מצב משפחתי, מספר טלפון וכן כל שאר הפרטים אותם בחר לעדכן במערכת (להלן: "פרטי הרישום"). בנוסף, הגולש מתחייב לשמור על פרטי הרישום נכונים ולעדכנם מעת לעת.

4.4. המשתמש במערכת מתחייב שלא לחלוק עם אחרים את הסיסמה המשמשת אותו לצורך כניסה לפרופיל שלו במערכת, לא לאפשר כניסה של אחרים מלבדו לפרופיל ולא לפעול בכל דרך אחרת אשר עלולה לסכן את אבטחת הפרופיל.

4.5. חל על המשתמש איסור מוחלט לרשום אדם אחר למערכת ללא הסכמתו ואם עשה כן, יהא אחראי לכל נזק שיגרם למערכת ו/או לחברה ו/או למי ממשתמשי המערכת האחרים. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק ו/או להסיר כל תוכן או פרופיל, אשר לפי שיקול דעת החברה אינם פעילים דיים ו/או שלא היו פעילים כלל במהלך תקופה רצופה של לפחות 180 ימים.

4.7. ידוע למשתמש, כי השימוש במערכת מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש במערכת, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.

 

 1. חסימת פרופיל

5.1. הנהלת המערכת רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל כל שירות, לחסום כל משתמש, למחוק כל תוכן ו/או לבצע כל פעולה דומה אחרת, מבלי שתהא למשתמש כל טענה או תלונה כנגדה בעניין זה. בנוסף, הנהלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם, לשדר או להעלות למערכת בכל אמצעי, תכנים, לרבות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר אשר אינם הולמים את המערכת או מנוגדים לעקרונותיה, כמפורט בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו).

בעניין זה, ומבלי להגביל את רשימת המקרים בהם תהא החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להורות על חסימת פרופיל כזה או אחר, תפורט להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של מקרים, אשר גם אם יתרחשו באופן חד פעמי, מצדיקים חסימת גישתו של משתמש רשום לפרופיל בידי הנהלת המערכת וסגירת חשבונו לאלתר:

5.1.1. משתמש אשר העלה למערכת פרטי רישום כוזבים, או התחזה לאדם אחר.

5.1.2. משתמש המעלה למערכת תוכן ו/או תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי, לרבות קללות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל ותכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים האחרים ובמפרסמים במערכת, ולרבות שימוש פוגעני במערכת כלפי גולשים אחרים. " שימוש פוגעני" בסעיף זה – לרבות הטרדה, איום או התנהגות בלתי נאותה או פגיעה בפרטיות.

5.1.3. משתמש העוסק בפרסום או בשכנוע משתמשים אחרים לקנות או למכור מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא, בהעלאת חומר מסחרי כלשהו, במכירת מוצרים ו/או שירותים, בהעברת מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל לחברים אחרים במערכת, בהפצה ו/או פרסום של מערכתים מתחרים ו/או דומים, או בכל דרך אחרת העלולה לגרום למערכת לנזקים.

5.1.4. שימוש במערכת שלא בהתאם לתנאי השימוש.

5.2. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו), אין בחסימת פרופיל משתמש, כמפורט לעיל, כדי לגרוע מכל זכות של החברה להגיש תביעה כנגד משתמש המפר הוראות אלו, לדרוש לשפותה ו/או לפצות אותה בגין נזקים שנגרמו לה או לנקוט נגדו בכל צעד אחר אשר עומד לרשות החברה על-פי כל דין.

 1. קניין רוחני ושימוש בתכנים אחרים

6.1. הגולש מצהיר כי הינו הבעלים היחיד והחוקי של כל הזכויות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, בכל תוכן שהוא המועלה על-ידו למערכת באמצעות כלי המערכת השונים, לרבות תמונות, מידע טקסטואלי או חזותי, קטעי וידאו ואודיו, תמונות סטילס, ובכלל זה השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, קבצים גרפים, קודי מחשב, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, לרבות יישומים, עיצובים, יצירות, פיתוח, רעיון, עיצוב גראפי, יצירות מוזיקליות, המצאה, מכשיר, ידע ויישומים דומים אחרים (להלן: " התוכן האישי").

6.2. הגולש מצהיר כי אין בכל תוכן אישי אשר הועלה על-ידי הגולש למערכת, כמפורט בסעיף 6.1 לעיל, כדי להוות הפרה של זכויות של צדדים שלישיים מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות.

6.3. הגולש מצהיר בזאת כי במועד העלאת התוכן האישי כאמור, לא ידוע לגולש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנוגעת להפרת זכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים בקשר עם התוכן האישי שהועלה למערכת.

6.4. הגולש מעניק בזאת למערכת רישיון בלתי חוזר, לא בלעדי, ניתן להעברה, בלתי ניתן לביטול, בכל מדיה שהיא וללא כל תמורה, לעשות כל שימוש, באמצעות המערכת בתוכן האישי שהועלה על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו ו/או הפועל בשמו למערכת ובכל זכויות הקניין הרוחני בתכנים אלו, לרבות העתקה, הפצה, פרסום בכל אמצעי ממוחשב, מודפס או מוצג במדיות התקשורת והמידע השונות, כמו גם העלאתם ו/או הסרתם מאמצעים ו/או מדיות אלו על-פי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי המערכת ומנהליו, הצגת התוכן האישי לציבור ומתן רישיונות משנה והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות האמורה בהם ביחס לפרטי הרישום. הגולש מצהיר כי הוא מוותר גם על כל זכויותיו המוסריות, ככל שקיימות, בתוכן האישי שהוא מעלה למערכת.

6.5. הגולש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי ממנהליו ו/או מפעיליו ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, בקשר לשימוש כאמור בתוכן האישי, וכן כי הוא פוטר את החברה מכל אחריות ו/או חבות בקשר עם השימוש בתוכן האישי כאמור שהועלה על-ידו למערכת, וכי הגולש לא יתבע דבר בגינם.

6.6. הגולש מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או כל מי מטעמו ו/או כל צד שלישי באופן מלא, בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם כתוצאה מדרישה, טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם אי מילוי התחייבויות הגולש כמפורט לעיל ו/או אי נכונות הצהרותיו ו/או לגבי כל טענה להפרת זכויות או לפגיעה בקניין רוחני, וזאת על-פי דרישתה הראשונה של החברה ו/או הפועל מטעמו. כמו כן, הגולש מתחייב לשתף פעולה עם החברה ככל שיידרש, על מנת לסייע למערכת להתמודד מול תביעות של צדדים שלישיים בקשר עם הפרת זכויותיהם במסגרת התוכן האישי.

6.7. הגולש מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא, בתכנים אשר אינם תוכן אישי שלו, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלה.

6.8. הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה בתכנים המופיעים במערכת, לרבות הכנסת שינויים מכל סוג, העתקה, שידור, הפצה, הצגתם בפני הרבים, שיכפול, פרסום ו/או מסירתם ו/או מכירתם לצד ג', וזאת ללא אישורה בכתב של החברה ו/או מי מטעמה.

 1. קבלת עדכונים, תכנים פרסומיים

המשתמש במערכת. מאשר בזאת כי הצטרפותו למערכת משמעותה מתן הסכמה לקבלת עדכונים בדבר: (א) שירותים חדשים הניתנים במערכת ו/או מידע לגבי פעילויות שונות הניתנות במערכת, לרבות קבלת עדכונים לגבי פרופיל המשתמש; (ב) תכנים פרסומיים, לרבות, אך לא רק, באמצעות דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר, ולרבות, אך לא רק, בדרך של חיווי חזותי, מטעם החברה ו/או מי מטעמה, באמצעות דוא"ל ו/או באמצעי מקובל אחר. במידה ומשתמש רשום אינו מעוניין בקבלת עדכונים ותכנים כאמור הוא יהיה רשאי להודיע על כך להנהלת המערכת על-ידי לחיצה על הקישור המתאים בהודעת הדיוור שנשלחה אליו או על-ידי עדכון הגדרות הפרטיות בפרופיל המשתמש, או בדרך דומה אחרת בהתאם להוראות החברה שיפורסמו בעניין זה מעת לעת.

 1. מדיניות הפרטיות של המערכת

8.2. הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה למערכת וכן פרטים אישיים נוספים שימסור ויעלה למערכת כפי המפורט בתנאי השימוש, יישמרו במערכות המידע של החברה. על פי חוק, המשתמש אינו מחויב למסור את המידע הנ"ל, אולם בלא למוסרו לא יוכל להירשם למערכת או להשתמש בחלק משירותיו.

8.3. המערכת עושה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה במחשב ("Cookies"), המאפשרים אימות ואגירת מידע אודות הרגלי השימוש של הגולש באינטרנט, שיפור השירות ופעולת המערכת, תפעולו השוטף והתקין של המערכת, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, אימות פרטים, התאמת העדפותיהם של המשתמשים וכן לצרכי אבטחת מידע.

Cookies הם קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי המערכת. חלק מה – Cookies יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרים יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש. ה – Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש במערכת, מהיכן הגיע אל המערכת ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש במערכת.

8.4. הגולש מצהיר בזאת כי הוא מתיר למערכת לשתול Cookies המאפשרים את זיהויו, כמו גם לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שנאספו באמצעות ה – Cookies, לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי המערכת וצדדים שלישיים הקשורים בו.

אם הגולש אינו מעוניין בשתילת Cookies במחשבו, יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו (ניתן להיעזר לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן). על הגולש לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות במערכת סמארט סי.וי. ו/או במערכתי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, באפשרות המשתמש למחוק את ה – Cookies במחשב בכל רגע נתון. מוצע שהמשתמש יעשה כן, רק אם הינו משוכנע שאינו רוצה שמערכת סמארט סי.וי. יותאם להעדפותיו.

8.5. השימוש במידע שייאסף על-ידי המערכת באמצעות ה- Cookies וכן כל פרטי הרישום, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות בסעיף 8.3 לעיל.

8.6. החברה תעשה כמיטב יכולתה ליישם במערכת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אין החברה אחראית לכל נזק שהוא שיתרחש בעקבות חדירה בלתי מורשית של גורם חיצוני לנתונים הנאספים על ידה.

8.7. שמירת הנתונים במערכת תעשה על פי כל דין. כל אדם שנתוניו מופיעים במערכת רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את הנתונים המופיעים לגביו או למוחקם.

8.8. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה במערכת.

8.9. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על-ידי המערכת (ככל שפרטים ומידע זה מאפשרים זיהוי משתמש באופן אישי), ללא קבלת הסכמת המשתמש מראש, אלא במקרים המפורטים להלן ובהיקף הנדרש, לפי העניין:

 • במקרה שהמשתמש יפר את תנאי השימוש במערכת, או אם תבצע באמצעות המערכת, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה החברה רשאי למסור את המידע לרשויות לאכיפת החוק ו/או לצד שלישי הנפגע מהפרת תנאי השימוש, לפי הנדרש;
 • אם יינתן צו שיפוטי המורה למערכת למסור את הפרטים האישיים או המידע אודות המשתמש לצד שלישי ו/או על פי דרישת הרשויות לאכיפת החוק;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של מי ממשתמשיה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם החברה תארגן את פעילות המערכת במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות המערכת עם פעילותו של צד שלישי – היא תהא זכאית להעביר לתאגיד הנעבר העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמשים במערכת או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

8.10. למען הסר ספק יובהר, כי כל מידע שיוזן על ידי המשתמש בעת רישומו למערכת, למעט כתובתו האלקטרונית (אלא אם בחר להציגה ו/או צירפה לקורות חייו) ולמעט סיסמת הפרופיל, עשוי להופיע במערכת (אלא אם צוין אחרת במפורש), וזאת על מנת לאפשר למשתמשים במערכת לזהות ולהכיר זה את זה.

8.11. הגולש מצהיר בזה כי הוא מסכים לכך כי המערכת יציג קישוריות למידע ולפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים למערכת, לרבות לתמונות של המשתמשים, גם בדפים חיצוניים למערכת.

 1. שירותים בתשלום

ההרשמה למערכת הינה בחינם, וגם השימוש בו אינו כרוך בתשלום כלשהו מצד המשתמש, להוציא עלויות תקשורת אינטרנטית ו/או סלולרית ו/או אחרת המשולמת לספק שירותי אינטרנט (ISP) ו/או לחברת סלולר ו/או לספק אחר מטעמו של הגולש.

למרות שבשלב זה המידע ושירותי המערכת מסופקים במערכת בחינם, הנהלת המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לסטות ממדיניות זו ולגבות תשלומים בגינם על-פי שיקול דעתה הבלעדי. על שירותים בתשלום, ככל שיהיו, יופיע מחיר ו/או תינתן הודעה במערכת.

 1. נגישות ורציפות השירות

11.1. הגולש מצהיר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי החברה אינה מתחייבת כי מכלול השירותים, המוצעים או שיוצעו בו, יוסיפו להיות מוצעים ו/או כי יהיו מוצעים באופן שוטף, וכן כי הפסקת שירות כאמור תיתכן גם ללא מתן הודעה מוקדמת. הגולש מבהיר כי הוא מסיר בזה כל אחריות לנזק כלשהו מהחברה בגין הפסקת שירותים ו/או תכנים כאמור.

11.2. הגולש מצהיר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך כי ככל שבשל נסיבות כלשהן יחדל המערכת מלפעול, בין באופן זמני או קבוע, לא יהיה בכך כדי להטיל על החברה אחריות מכל מין וסוג שהוא כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים.

 1. הגבלת אחריות

12.1. המערכת עשוי להכיל, בין היתר, קישורים אל מקורות מידע, משאבים ושירותים נוספים המתפרסמים בחלקם ע"י החברה, ובחלקם האחר – שלא באמצעותה.

12.2. החברה אינה יכולה לפקח ו/או לשלוט על הקישורים הללו ואינה מתחייבת כי הקישורים הנוספים יובילו את המשתמשים למערכת/ים פעיל/ים. אין לראות בקישורים אל המערכת ודרכו לקישורים אחרים, משום מתן חסות, מחויבות, או תמיכה בהם מצד החברה.

12.3. על הגולשים חלה מלוא האחריות לגבי כל שימוש בתכנים שבמערכת, לרבות שימוש במערכתי משנה, בקישוריות ובמערכתים אליהם מובילות הקישוריות (במישרין או בעקיפין).

12.4. למען הסר ספק, באופן המרבי המותר על פי כל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על החומר המופיע במערכת.

הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי הנו האחראי הבלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ומתחייב לפצות מיידית את החברה בגין כל נזק ישיר או עקיף (לרבות הוצאות משפטיות) שיגרם למערכת ו/או לחברה כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

12.5. הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים במערכת הינה על אחריות המשתמש בלבד, ולא תהיה לגולשים כל זכות או טענה נגד מערכת סמארט סי.וי. ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בגין כל פגם ו/או ליקויי ו/או פגיעה כלשהי שייגרמו עקב פרסומם ו/או מכירתם ו/או שיווקם ו/או המלצה לשימוש כלשהו בהם.

לעניין זה, המערכת מהווה אך במה להצגת מידע וככזה, החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין שימוש ו/או הסתמכות על מידע זה.

12.6. ככל ותהיה נגישות במערכת גם למידע ו/או לתכנים ו/או לכלים ו/או למוצרים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות פרסומים וקישורים או תגובות, הגולש מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים בזאת, כי מערכת סמארט סי.וי. אינו אחראי למידע או לתכנים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות לעניין פגיעה בפרטיות, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים או זכות מוסרית, ו/או כל עניין אחר. האחריות הבלעדית לאמינות, מהימנות, אמיתות או נכונות המידע או התכנים או הכלים או המוצרים הנ"ל, כמו גם לפרסומים של צדדים שלישיים, תחול על הצדדים השלישיים ולא על החברה. בנוסף, לא תהיה לגולש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע כמפורט לעיל (אשר ממילא אינו מידע המפורסם בידי החברה), והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמו.

12.7. פרסום מודעות ו/או פרסומות במערכת אינו מהווה המלצה, הבעת דעה או נקיטת עמדה מצד החברה, והאחריות בעניין זה חלה על המפרסם ועל המשתמש בלבד.

פרסומות במערכת, לרבות פרסומות גראפיות – "באנרים", קישורים טקסטואליים וכיוצ"ב, הן על אחריות המפרסם בלבד.

12.8. על הגולש חלה החובה לבדוק את המידע המפורסם במערכת (ובפרט מידע המועלה למערכת בידי משתמשים אחרים) ממקורותיו-הוא ו/או לפנות למקורות מידע נוספים לביצוע בדיקה/אימות/השוואה עם הנתונים המופיעים במערכת בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי, לרבות פגיעה כלכלית, בהסתמך על המידע או התכנים במערכת. בכל מקרה, האחריות לכל פעולה מעין זו חלה על הגולש ו/או על הצד השלישי בלבד, ולא על החברה.

12.9. הגולש במערכת מצהיר, כי ידוע לו והנו מסכים לכך שהוא עשוי להינזק בנסיבות ובמגבלות הגלישה באינטרנט, בין בשליטת החברה ובין שלא בשליטתה; כי יתכנו תקלות, שיבושים, אבדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע אישי או כלכלי ושימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי הגולש למערכת, ועוד חבלות ו/או טעויות אנוש וכל תקלה שהיא; וכי למרות ידיעה והכרה באפשרות הגולש להינזק עקב הנ"ל, מסכים הגולש כי אין המערכת ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או נושאי משרה בו ו/או בעלי מניותיו ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו, והגולש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד מי מהגורמים הנ"ל בגין תקלות או נזקים אלו.

12.10. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה ממשלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך המערכת בהתאם לתנאי שימוש אלו.

12.11. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו), המשתמש פוטר בזאת את המערכת ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או נושאי משרה בו ו/או בעלי מניותיו ו/או מפעיליו, מאחריות כלשהי בגין השימוש במערכת, לרבות מאחריות אישית.

 1. שיפוי

המשתמש ישפה את החברה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/ או כל משתמש אחר שנפגע בגין כל נזק שנגרם להם, עקב שימוש שלא בהתאם לתנאי השימוש, במידע לא נכון או לא מדויק שהזין וכל פעולה שיעשה שתגרום לנזק למערכת, בין בהוצאות משפט, פגיעה במוניטין או שיפוי של צד שלישי שנפגע.

 1. תקשורת עם משתמשים אחרים

המשתמש במערכת מצהיר כי הוא אחראי אישית לכל קשר שבינו לבין משתמשים אחרים במערכת. החברה שומרת על זכותה, אך אינה חייבת, ליישב או לתווך כל מחלוקת בין משתמש לבין משתמשים אחרים. בנוסף, המשתמש מתחייב כי כל פעולה של איסוף מידע מצדו אודות משתמשים אחרים תבוא לאחר השגת הסכמתם מראש של אותם משתמשים.

 1. פניות למערכת

בכל בקשה ו/או טענה של גולש במערכת, לרבות תלונה בדבר משתמשים המעלים תכנים אסורים, כמפורט בסעיף בתנאי השימוש לעיל ופנייה לגבי מידע שהועלה למערכת, ניתן לפנות בדוא"ל הכולל את מהות הבקשה ופרטי ההתקשרות של המשתמש לכתובת הדוא"ל support@kindix.me. במידת הצורך, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של החברה, נציג מטעם החברה יפנה לגולש ו/או יטפל בפניית הגולש.

 1. התיישנות, סמכות שיפוט ודין

16.1. המשתמשים במערכת מסכימים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד המערכת, החברה ו/או מי מטעמה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי במערכת אינטרנט.

16.2. כל תביעה כנגד המערכת, החברה ו/או מי מטעמה תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל בהתאם לדין בישראל, ולא בכל בית משפט ו/או מותב זר ו/או אחר. סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.